Používání naší webových stránek znamená, že na Vašem zařízení budou ukládány soubory cookie nebo podobná technologická řešení pro funkční, statistické a marketingové účely. Souhlas s cookies můžete kdykoli modifikovat nebo odvolat v nastavení prohlížeče.

Zavřít Více informací

I. Webové stránky

Tato politika soukromí se týká internetové stránky na doméně cz.crossin.pcc.eu

II. Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je společnost PCC Prodex Sp. z o.o. se sídlem v Brzegu Dolném (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny, Polsko), číslo KRS 0000024928 Okresní soud pro Wroclaw-Fabryczna ve Wroclawi, IX. Hospodářské oddělení Národního soudního rejstříku, DIČ (pl NIP) 522-18-03-295, IČO (pl REGON) 012290187, Základní kapitál 50 000 PLN, Vložený kapitál 50 000 PLN.

V případě osobních údajů můžete kontaktovat nás e-mailem: odo.prodex(at)pcc(dot)eu

Správce prohlašuje, že vynaloží zvláštní péči za účelem ochrany zájmů subjektů, kterých se údaje týkají, a zejména zajistí, že:

a. zpracovává Osobní údaje v souladu se zákonem, spolehlivě a transparentně;

b. shromažďuje Osobní údaje pro určité, explicitní a legitimní účely a nezpracovává je dále způsobem neslučitelným s těmito účely;

c. Osobní údaje jsou přiměřené, relevantní a omezené na to, co nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány;

d. Osobní údaje jsou správné a podle potřeby aktualizované;

e. uchovává Osobní údaje ve formě která umožňuje identifikaci dotčených subjektů nejvíce, dokud je to nutné pro účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány;

f. zpracovává Osobní údaje způsobem, který zajišťuje náležité zabezpečení, včetně jejich ochrany před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením, pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření

III. Účel zpracování

Osobní údaje mohou být Správcem zpracovávány mezi jiné pro účely:

a. komunikaci a odpovědi na zprávu. Základem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem správce nebo třetí strany, např. zpětný kontakt z Vámi, marketing náš nebo partnerů, včetně Skupiny PCC.

b. uzavření a plnění smlouvy o poskytování služeb nebo kupní smlouvy – základem pro zpracování je tady nutnost k uzavření smlouvy;

c. přímého marketingu výrobků a služeb Správce a subjektů Skupiny PCC – do okamžiku vznesení námitky proti zpracování údajů za tímto účelem nebo odvolání souhlasu – základem pro zpracování je realizace oprávněných zájmů správce nebo třetí strany či souhlas;

d. splnění zákonných povinností Správce (např. daňových, účetních, týkajících se vyřizování stížností) – po dobu trvání těchto povinností nebo po dobu nezbytnou k prokázání splnění těchto povinností orgánům oprávněným ke kontrole v této oblasti – základem pro zpracování je zákonná povinnost správce;

e. stanovení, obhajoby a vymáhání nároků – po dobu, po které promlčí nároky (např. vyplývající ze smluv) nebo po dobu trvání případného řízení – základem pro zpracování je oprávněný zájem nebo zákonná povinnost správce.

Sdělení osobních údajů je dobrovolné, jednak může být nutné např. k uzavření nebo plnění smlouvy nebo pro odpověď na položenou otázku nebo za účelem provedení korespondence.

Pokud zpracování osobních údajů je založeno na souhlasu, máte právo kdykoli odvolat souhlas, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

IV. Příjemci osobních údajů

1. Osobní údaje mohou být zpřístupněny vnějším subjektům pouze v zákonem povolených mezích, za účelem a v rozsahu nezbytném mj. pro řádné plnění kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování služeb.

2. Správce může svěřit zpracování Osobních údajů třetím subjektům za účelem výkonu činností souvisejících s podnikáním, jakož i za účelem souvisejícím s vymáháním nároků nebo ochranou před nároky na používání služeb nebo produktů. Tyto subjekty mohou být:

a. externí poradenské společnosti (včetně právních, auditorských, daňových, marketingových a účetních);

b. externí IT specialisté;

c. subjekty, které podporují Správce při zpracování korespondence;

d. kurýři – v případě korespondence nebo kurýrních služeb;

e. poskytovatelé internetových plateb nebo banky – v případě finančního vypořádání;

f. subjekty spolupracující se Správcem v rámci prodejních služeb;

g. a další subjekty ze Skupiny PCC, které plní pro Správce některé z výše uvedených služeb.

V. Práva subjektů údajů

V každém případě subjekt údajů má následující práva:

a. právo na přístup k Osobním údajům (včetně např. obdržení informace které Osobní údaje jsou zpracovávány),

b. právo na požadování opravy a omezení zpracování Osobních údajů (např. pokud jsou nesprávné),

c. právo na výmaz Osobních údajů (např. pokud jsou nezákonně zpracovány);

d. právo na přenositelnost Osobních údajů, které předal správci a které jsou zpracovány automatizovaně, a zpracování je založeno na souhlasu nebo na smlouvě, např. dalšímu správci;

e. právo vznést námitku proti zpracování Osobních údajů založenou na předpokladu nezbytnosti pro účely vyplývající z oprávněných zájmů realizovaných správcem nebo třetí stranou, zejména v případě zpracování pro účely marketingu;

f. právo podat stížnost u orgánu příslušnému pro ochranu osobních údajů.

VI. Cookies

Správce používá soubory cookie (malé textové soubory), které jsou ukládány v koncovém zařízení Uživatele za účelem získávání informací o používání webových stránek Uživateli.

Soubory cookie umožňují mj.:

a. udržení relace Uživatelů po přihlášení, takže není třeba se přihlašovat samostatně na každé podstránce Webových stránek;

b. přizpůsobení obsahu Webových stránek potřebám a zájmům Uživatelů;

c. sestavování statistik návštěvnosti Webových stránek;

d. vytváření internetových dotazníků a zabezpečení před opakovaným hlasováním stejnými osobami.

Informace získané prostřednictvím souborů cookie zahrnují mj. jméno poskytovatele internetových služeb, IP adresu Uživatelů, zemi původu, ze které se Uživatelé připojují k webové stránce.

Webové stránky používají dva základní typy souborů cookie: ,,krátkodobé“ (session cookie) a ,,dlouhodobé“ (persistent cookie). Cookies ,,kratkodobé“ jsou dočasné soubory, které zůstávají uloženy v koncovém zařízení Uživatele do doby odhlášení ze stránky nebo uzavření prohlížeče. Dlouhodobé soubory cookie zůstávají uloženy v koncovém zařízení Uživatele po dobu stanovenou v nastavení souboru cookie, nebo dokud nejsou odstraněny Uživatelem.

V mnoha případech, software pro prohlížení webových stránek (webový prohlížeč) ve výchozím nastavení přijímá ukládání cookies v koncovém zařízení Uživatele. Uživatel může kdykoli vymazat soubory cookie ukládané v jeho koncovém zařízení nebo zablokovat možnost jejich umísťování v nastavení webového prohlížeče (také na mobilním telefonu nebo jiném zařízení, které umožňuje přístup k Internetu). Další informace o souborech cookie jsou k dispozici v sekci ,,Pomoc“ v menu prohlížeče.

Správce informuje, že omezení používání souborů cookie může mít vliv na některé funkce dostupné na Webových stránkách.

Správce na svém webu využívá služeb společnosti Google:

1. Google Analytics – služba umožňující shromažďování údajů za účelem analýzy statistik návštěvnosti webových stránek. Podrobné informace o způsobu zpracovávání údajů  v Google Analytics naleznete zde: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=cs. Uživatel může zabránit shromažďování jeho údajů instalací doplňku prohlížeče blokujícího zasílání dat do Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=cs.

2. Google reCAPTCHA – služba umožňující na základě chování Uživatele zkontrolovat, zda údaje na webové stránce (např. formulář) byly vyplněny člověkem, nebo automatem. Analýza probíhá automaticky na pozadí, po otevření webové stránky, aniž by o tom byl Uživatel informován. V rámci analýzy mechanismus zohledňuje různé typy informací (např. IP adresa, pohyby myši, čas strávený na webu) a shromážděné údaje jsou odesílány společnosti Google. Více informací o Google reCAPTCHA naleznete na internetových stránkách: https://www.google.com/recaptcha/intro/v3.html

Více informací o zásadách ochrany osobních údajů a údajích shromažďovaných společností Google naleznete na adrese: https://policies.google.com/privacy?hl=cs.

VII. Změna politiky soukromí

Tato Politika Soukromí může být změněna Správcem zveřejněním nové verze na Webových stránkách.

Tato Politika Soukromí je účinná od 25.05. 2018.